Stadgar

Stadgar

§1
Föreningens namn är Krokus / Virentofta Villaförening.

§2
Föreningens ändamål är att verka för medlemmarnas gemensamma intressen

§3
Föreningens angelägenheter handhaves av styrelsen. Val av styrelse sker vid årsmötet. Mandatperioden för styrelserepresentanter är 2 år, varvid ledamöterna avgår växelvis. Bland styrelseledamöterna väljer föreningen ordförande för två år i sänder. Mandatperioden som styrelseledamot och ordförande bör sammanfalla. Föreningens ordförande är även styrelsens ordförande.

§4
Styrelsen skall bestå av minst ordförande och två ledamöter.
Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen kan vid behov själva besluta om att anlita externa tjänster.
Styrelsen skall handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll
vid sina sammanträden.
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§5
Två revisorer och en revisorsuppleant väljes på årsmötet för att granska föreningens ekonomi. Mandatperioden är 1 år.

§6
Årsavgiften för nästkommande år bestäms på ordinarie årsmöte, och skall vara inbetald före den 31 december.

§7
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Extra årsmöte sammankallas av styrelsen antingen på eget initiativ eller när det – för att behandla viss angiven fråga – begärs av medlemmar som tillsammans utgör minst 20% av föreningens medlemsantal per den 31 december föregående år.

Extra årsmöte skall hållas inom 2 månader från det begäran inkommit till styrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas juni, juli och augusti.

§8
Styrelsen kallar till årsmöte eller extra årsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utsändas eller på annat sätt nå medlemmarna minst 20 dagar före mötet. Medlemmarna får till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet. Styrelsen ska avge yttrande över de motioner som inkommit.

§9
Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall hållas tillgängliga hos styrelsen minst 14 dagar före mötet.

§10
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas
• Ordförande öppnar mötet.
• Anteckning av närvarande.
• Val av ordförande, sekreterare och justerare, tillika rösträknare.
• Fråga om mötets behöriga utlysning.
• Fastställande av dagordning.
• Behandling av verksamhetsberättelse (årsberättelse).
• Fastställande av resultat- och balansräkning.
• Behandling av revisionsberättelse.
• Fråga om ansvarsfrihet.
• Behandling av inkomna motioner.
• Årsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.
• Beslut om arvoden.
• Fastställande av antal ledamöter.
• Val av ordförande, för en tid av 2 år.
• Val av övriga styrelseledamöter, för en tid av 2 år.
• Val av revisorer och revisorsuppleant, för en tid av 1 år.
• Val av valberedning, för en tid av 1 år.

§11
Vid möte äger varje registrerad medlem en röst. Omröstning sker öppet såvida ej sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, därest omröstningen är öppen. Vid sluten omröstning avgörs frågan genom lottning.
Fullmaktsröstning är tillåten. Ingen får företräda fler än 2 röster.

§12
Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.

§13
Beslut om stadgeändring skall ske på årsmöte.

§14
För att beslut om föreningens upplösning skall vara giltigt, måste beslutet ha fattats av två olika årsmöten, var av det ena ska vara ordinarie årsmöte. I kallelse till möte om föreningens upplösning skall detta vara angivet. Därest föreningen upplöses, skall befintliga inventarier försäljas och alla tillgångar utdelas till kvarvarande medlemmar.